Tư vấn áp dụng và triển khai tiêu chuẩn ISO 14064

Tiêu chuẩn ISO 14064 là một tiêu chuẩn quốc tế về quản lý khí nhà kính, bao gồm các yêu cầu và hướng dẫn về việc xác định, đo lường, báo cáo và xác nhận lượng khí thải nhà kính của một tổ chức. Các chính phủ và các ngành công nghiệp có thể sử dụng các yêu cầu trong tiêu chuẩn này để giảm phát thải khí nhà kính, quản lý dấu chân carbon và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán khí thải.

Tư vấn chứng nhận ISO 14064 – Các yêu cầu về thiết kế, phát triển, quản lý, báo cáo và xác minh kiểm kê lượng phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Giới thiệu Quy trình Tư vấn, Thủ tục đăng ký báo giá dịch vụ Đào tạo, Tư vấn chứng nhận ISO 14064

tiêu chuẩn ISO 14064

1. Tiêu chuẩn ISO 14064 là gì?

ISO 14064 là một phần bổ sung cho bộ tiêu chuẩn quản lý môi trường quốc tế ISO 14000. Các chính phủ và các ngành công nghiệp có thể sử dụng các tiêu chuẩn này để giảm phát thải khí nhà kính, quản lý dấu chân các-bon và tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán khí thải.

Tiêu chuẩn ISO 14064 bao gồm ba phần:

ISO 14064-1: 2018, Khí nhà kính – Phần 1: Đặc điểm kỹ thuật với hướng dẫn ở cấp tổ chức để định lượng và báo cáo về phát thải và loại bỏ khí nhà kính, giúp các tổ chức định lượng lượng phát thải khí nhà kính (GHG) của họ. Nó chỉ rõ cách các tổ chức có thể phát triển bản kiểm kê các nguồn phát thải như vậy và xác định các hành động để giảm chúng. Ngoài ra, nó cho phép dễ dàng kiểm tra và so sánh, giúp việc đánh giá hành động nào trong số những hành động này đang hoạt động hiệu quả và hoạt động nào không hiệu quả.

Quy định các nguyên tắc và yêu cầu ở cấp độ tổ chức để định lượng và báo cáo phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu để thiết kế, triển khai, quản lý và báo cáo các kiểm kê GHG của tổ chức.

ISO 14064-2: 2019, Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn ở cấp dự án về việc định lượng, giám sát và báo cáo các hoạt động nhằm giảm phát thải hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính (GHG). Nó bao gồm các yêu cầu về lập kế hoạch dự án GHG, xác định và lựa chọn các nguồn, bể chứa và bể chứa (SSRS) liên quan đến dự án và kịch bản cơ sở, giám sát, định lượng, lập hồ sơ và báo cáo việc thực hiện dự án GHG và quản lý dữ liệu chất lượng.

Nêu chi tiết các nguyên tắc và yêu cầu để xác định các đường cơ sở và để quan trắc, định lượng và báo cáo về phát thải của dự án. Tiêu chuẩn này tập trung vào các dự án GHG hoặc các hoạt động ở mức dự án được thiết kế đặc biệt nhằm giảm lượng phát thải GHG và/hoặc tăng cường loại bỏ GHG.

ISO 14064-3: 2019. Tiêu chuẩn này quy định các nguyên tắc và yêu cầu và cung cấp hướng dẫn để xác minh và xác nhận các tuyên bố về khí nhà kính (GHG). Nó có thể áp dụng cho các tuyên bố về GHG của tổ chức, dự án và sản phẩm. 

Nêu chi tiết các yêu cầu để thẩm tra các tuyên bố GHG liên quan đến các kiểm kê GHG, dự án GHG và dấu vết carbon của sản phẩm. Tiêu chuẩn này mô tả quá trình thẩm tra và thẩm định, bao gồm việc lập kế hoạch thẩm tra hoặc thẩm định, quy trình đánh giá và đánh giá các tuyên bố GHG của tổ chức, dự án và sản phẩm.

Để thực hiện các yêu cầu trên, các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiến nghị và đưa ra các đề xuất cho mỗi khách hàng về các yêu cầu hệ thống quản lý phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG) áp dụng được xác định dựa trên bối cảnh của tổ chức, xem xét đánh giá các quá trình hoạt động, các nguồn lực của tổ chức liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và áp dụng hệ thống GHG nhằm giúp tổ chức đạt được các mục tiêu của mình.

Trong quá trình triển khai thực hiện dịch vụ, chúng tôi luôn áp dụng nguyên tắc 8D để giải quyết các vấn đề và đưa ra giải pháp tư vấn quản lý toàn diện giúp khách hàng giải quyết các vấn đề phát sinh trong hệ thống quản lý Khí nhà kính GHG một cách nhanh chóng, thích hợp hoặc những vấn đề khó khăn hơn mà tổ chức của bạn đang gặp phải.

Ngoài ra hoạt động đào tạo, tư vấn của Openend giúp cho khách hàng nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn ISO 14064 để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị lợi ích từ việc áp dụng hệ thống quản lý phát thải và loại bỏ khí nhà kính (GHG), nâng cao hiệu suất các quá trình hoạt động trong tổ chức.

– Tiêu chuẩn đưa ra các hướng dẫn và yêu cầu rõ ràng để định lượng, báo cáo, xác định khí thải theo từng cấp độ.

– Tiêu chuẩn ISO 14064 cung cấp cho các chính phủ, doanh nghiệp, khu vực và các tổ chức khác một bộ công cụ tích hợp cho các chương trình nhằm đo lường, định lượng và giảm phát thải khí nhà kính. Các tiêu chuẩn này cho phép các tổ chức tham gia vào các kế hoạch kinh doanh khí thải bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn được công nhận trên toàn cầu

2. Quy trình triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064

Bước 1: Xác định phạm vi áp dụng

Bước 2:  Thiết lập đội ngũ triển khai

Bước 3: Đánh giá hiện trạng phát thải KNK:

Bước 4: Lập kế hoạch giảm phát thải

Bước 5: Thực hiện và theo dõi kễ hoạch đã đề ra

Bước 6: Báo cáo và xác minh bởi bên thứ ba độc lập để đảm bảo tính chính xác và minh bạch.

Bước 7: xác định các cơ hội cải tiến và tiếp tục quy trình giảm phát thải KNK.

3. Lợi ích khi áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064

3.1 Lợi ích của ISO 14064 đối với đơn vị, doanh nghiệp áp dụng

ISO 14064 mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho các tổ chức áp dụng nó, bao gồm:

 • Tăng cường minh bạch và độ tin cậy: Tiêu chuẩn giúp tổ chức xây dựng hệ thống quản lý phát thải khí nhà kính một cách minh bạch và đáng tin cậy, qua đó nâng cao uy tín và hình ảnh trong mắt các bên liên quan.
 • Cải thiện hiệu quả quản lý môi trường: Hỗ trợ tổ chức trong việc định lượng và quản lý phát thải khí nhà kính, giúp xác định và thực hiện các biện pháp giảm thiểu hiệu quả.
 • Đáp ứng yêu cầu pháp lý và tiêu chuẩn: Giúp các tổ chức tuân thủ các quy định pháp lý về môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường.
 • Thúc đẩy trách nhiệm xã hội doanh nghiệp: Cung cấp cơ sở để các tổ chức thực hiện trách nhiệm xã hội của mình trong việc bảo vệ môi trường, giảm phát thải khí nhà kính và ứng phó với biến đổi khí hậu.
 • Tạo điều kiện cho thị trường carbon: ISO 14064 là cơ sở để các tổ chức tham gia vào thị trường carbon thông qua việc mua bán quyền phát thải, giúp tối ưu hóa chi phí quản lý khí nhà kính.
 • Nâng cao tính tổng thể về môi trường của định lượng khí nhà kính;
 • Dễ dàng việc triển khai và áp dụng các chiến lược và kế hoạch quản lý khí nhà kính của tổ chức;
 • Dễ dàng việc triển khai và áp dụng các dự án khí nhà kính
 • Dễ dàng khả năng theo dõi hiệu quả và tiến trình trong việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính.
 • Giảm thiểu phát thải khí nhà kính hoặc tăng cường loại bỏ khí nhà kính.

3.2 Lợi ích của ISO 14064 đối với khách hàng, nhãn hàng 

Sử dụng dịch vụ và lựa chọn sản phẩm của những công ty có chứng nhận ISO 14064 tức là Khách hàng đang:

 • Thúc đẩy tính nhất quán, minh bạch và uy tín trong định lượng KNK
 • Khuyến khích các hoạt động giảm thiểu GHG
 • Ủng hộ các doanh nghiệp có ý thức tuân thủ Trách nhiệm xã hội
 • Đóng góp vào công cuộc bảo vệ môi trường
 • Góp phần vào sự phát triển chung của nhân loại

Qua việc áp dụng ISO 14064, các tổ chức không chỉ góp phần vào việc bảo vệ môi trường mà còn cải thiện hiệu quả kinh doanh và tăng cường khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế

4. Đối tượng & thời gian áp dụng tiêu chuẩn ISO 14064

Hoạt động đào tạo, tư vấn theo tiêu chuẩn ISO 14064 có thể áp dụng cho tất cả tổ chức không phân biệt loại hình, quy mô, mức độ phức tạp hay sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Tổ chức cần xác định bổ sung các yêu cầu của khách hàng, đối tác và sản phẩm, dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả các yêu cầu của pháp luật.

Thời gian áp dụng ISO 14064 phụ thuộc vào loại hình, quy mô, mức độ phức tạp và các nguồn phát thải khí nhà kính GHG xuyên suốt sản phẩm, dịch vụ cung cấp của tổ chức. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý đủ để hệ thống quản lý GHG áp dụng được kiểm tra, đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

Các nội dung cần chuẩn bị từ Khách hàng đối với hoạt động Tư vấn chứng nhận ISO 14064

 • Chỉ định người đầu mối phụ trách công tác liên hệ, triển khai ISO 14064 tại đơn vị.
 • Sắp xếp thời gian, nguồn lực cần thiết phối hợp trong các đợt làm việc của đoàn chuyên gia Openend.
 • Phân công trách nhiệm các nhân sự thực hiện dự thảo, xây dựng hệ thống văn bản và thực hiện áp dụng.
 • Cải thiện một số điều kiện cơ sở hạ tầng nhà máy nhằm nâng cao hiệu suất quá trình, giảm thiểu các rủi ro.
 • Phối hợp hiệu quả và tương tác thường xuyên với văn phòng Openend để đảm bảo đáp ứng tiến độ đề ra.

Quy trình Tư vấn chứng nhận ISO 14064

 1. Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi áp dụng, các nguồn khí nhà kính GHG.
 2. Đánh giá điều kiện mục 1) và xem xét bối cảnh của tổ chức (có thể thực hiện tại cơ sở khách hàng).
 3. Tiến hành khóa đào tạo nhận thức tiêu chuẩn ISO 14064, đào tạo Đánh giá viên và kiểm kê khí nhà kính.
 4. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản Quy trình, hướng dẫn thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 14064.
 5. Hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình như mục 4) và duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.
 6. Hướng dẫn đánh giá Hệ thống quản lý khí nhà kính theo tiêu chuẩn ISO 14064 và lập báo cáo phát hiện đánh giá.
 7. Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.
 8. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá chứng nhận.
 9. Đánh giá chứng nhận, hành động khắc phục sau chứng nhận và nhận giấy chứng chỉ ISO 14064.

5. Dịch vụ Tư vấn áp dụng và triển khai tiêu chuẩn ISO 14064

Khách hàng sẽ được Open End tế hỗ trợ các thủ tục đăng ký cho đến khi hoàn tất hoạt động đánh giá chứng nhận cấp chứng chỉ ISO 14064 theo đúng thủ tục. Khách hàng có thể lựa chọn một trong các dấu công nhận Quốc tế (UKAS, ANAB, JAB …) trên chứng chỉ ISO 14064.

Chứng chỉ ISO 14064 có hiệu lực trong 3 năm và khách hàng sẽ được đánh giá giám sát 2 lần/ 3 năm để duy trì hiệu lực chứng chỉ đã được cấp.

Công ty cổ phần phát triển Open End với những chuyên gia giàu kinh nghiệm và đội ngũ nhân viên tận tâm, nhiệt tình mang tới dịch vụ Tư vấn áp dụng và triển khai tiêu chuẩn ISO 14064 với những cam kết sau:

☑️ Cam kết đạt chứng nhận theo yêu cầu của doanh nghiệp (chứng nhận quốc tế, hiệu lực toàn cầu)

☑️ Đội ngũ chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong triển khai thực tế

☑️ Tư vấn nhiệt tình hỗ trợ trực tiếp, Online mọi lúc, mọi nơi

☑️ Đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn

☑️ Cung cấp tài liệu áp dụng đạt chuẩn

☑️ Đảm bảo tiến độ đáp ứng theo những cam kết

Thông tin dịch vụ Tư vấn áp dụng và triển khai tiêu chuẩn ISO 14064

Công ty Cổ Phần Phát Triển Open End

☎️ Hotline: 0938.603.496

☎️ Hotline: 0973.496.550

📩 Email: info@openend.vn

🌐 website: www.openend.vn

🏠 Địa chỉ: Tầng 14, toàn nhà HM Tower, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, Quận 3, TP. HCM

🏠 Chi nhánh Miền Nam: Tầng 2, Tòa nhà D-Vela, số 1177 Huỳnh Tấn Phát, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. HCM

🏠 Chi nhánh Miền Bắc: Phòng 604, Tầng 6, Tòa nhà Rocland, Số 112 Mễ Trì Hạ, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *