Xu thế phát triển bền vững

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người thì “Phát triển Bền vững” xuất hiện như chiến lược lâu dài để doanh nghiệp ra sức giảm thiểu tác động đến môi trường.

Hiểu đơn giản, Phát triển Bền vững là bước phát triển vừa thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến thế hệ tương lai. Trong bức tranh bền vững đó, ta có CSR, CSV, ESG là 3 góc nhìn khác nhau của doanh nghiệp khi đề ra định hướng phát triển. Không chỉ có CSR (Corporate Social Responsibility) vốn đã quen thuộc, ESG và CSV đang dần trở thành xu hướng mới đặc biệt là ESG

ESG bao gồm những gì?

  • Environmental: Đánh giá các vấn đề liên quan đến tác động của doanh nghiệp đến môi trường sống, như phát thải khí nhà kính, quản lý nước và chất thải, nguồn cung nguyên liệu thô, tác động từ biến đổi khí hậu…
  • Social: Đánh giá các vấn đề liên quan đến sự đa dạng, công bằng và hòa nhập của doanh nghiệp trong nội bộ và với các bên liên quan, như quản lý lao động, an ninh và bảo mật dữ liệu, quan hệ cộng đồng…
  • Governance: Đánh giá các vấn đề liên quan đến quản trị công ty, đạo đức kinh doanh, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, tuân thủ các quy định pháp luật,…

ESG: Môi trường, Xã hội & Quản trị Doanh nghiệp

ESG LÀ GÌ?

ESG là bộ tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị doanh nghiệp trong quá trình vận hành công ty. ESG đóng vai trò như kim chỉ nam giúp các bên liên quan hiểu rõ cách thức doanh nghiệp quản lý các rủi ro cũng như cơ hội ở ba khía cạnh này